KONTRAHENCI

Cel przetwarzania danych osobowych w GPI Sp. z o.o.
Dane osobowe Pani/Pana, jako reprezentantów Kontrahenta a także dane Podwykonawcy przetwarzane są w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (UE):
– Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Dane osobowe Pani/Pana a także dane Podwykonawcy przetwarzane są w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, analizy rynku, opracowywania strategii i prognoz, promowania usług Spółki lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (UE):
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Ponadto dane osobowe Pani/Pana a także dane Podwykonawcy przetwarzane są w celu:
– spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości,
– przygotowywania, wydawania i ewidencjonowania pełnomocnictw,
– świadczenia usług telekomunikacyjnych,
– w celu ustalenia zasadności przebywania na terenie należącym do zleceniodawcy GPI Sp. z o.o..,
– weryfikacji i zapewnienia niezbędnych uprawnień oraz kwalifikacji Kontrahentów i pracowników Kontrahentów wykonujących usługi na rzecz GPI Sp. z o.o.,
– ewidencjonowania pobytu na terenie zleceniodawcy GPI Sp. z o.o.,
– zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i podwykonawcom Kontrahenta,
– ewidencjonowania ruchu materiałowego,
– ustalenia prawa do danego obiektu dla określenia warunków przyłączeniowych do mediów,
– prowadzenia szkoleń Pracowników Kontrahenta,
– zapewnienia wyposażenia Pracowników Kontrahenta w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla powyższych czynności jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (UE):
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię są: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Prawo geologiczne i górnicze, Ustawa o ochronie osób i mienia, Kodeks karny, Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o dostępie do informacji publicznych, Prawo energetyczne, Prawo telekomunikacyjne.

Dostęp do danych osobowych.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
– firmy świadczące usługi teleinformatyczne,
– banki,
– firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe,
– firmy świadczące usługi doradztwa,
– firmy świadczące usługi audytorskie,
– firmy świadczące usługi rachunkowe.

Okres przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy oraz 6 lat po zakończeniu umowy. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

Prawa przysługujące reprezentantowi Kontrahenta.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zasadność podania danych osobowych przez reprezentanta Kontrahenta.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy, realizacji zlecenia, zakupu produktów.

Informacje dotyczące zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
W okresie zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, GPI Sp. z o.o. przetwarza także dane dotyczące zdrowia osób trzecich przebywających w obiektach Zleceniodawcy w celu identyfikacji obecności wirusa u tych osób. Podstawę prawną przetwarzania danych dotyczących zdrowia w omawianym przypadku stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO. Powyższe dane o stanie zdrowia mogą być udostępnione przez GPI Sp. z o.o.:
– kontrahentom, dla których GPI Sp. z o.o. wykonuje roboty górnicze,
– placówkom opieki zdrowotnej,
– stacjom sanitarno-epidemiologicznym.
Przedmiotowe dane o stanie zdrowia będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.