PODWYKONAWCY

Jeżeli jesteś naszym podwykonawcą, musisz stosować się do firmowej instrukcji nr 05/2012.

Poniżej możesz zapoznać się z jej treścią:

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.1.  Celem instrukcji jest określenie zasad prowadzenia prac i wykonywania czynności zleconych przez GPI podwykonawcom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy robót prowadzonych przez podwykonawców w ruchu zakładu górniczego w ramach umów zawartych przez GPI w charakterze wykonawcy.
I.2.  Instrukcja jest przeznaczona dla:
– osób kierownictwa i nadzoru GPI,
– podwykonawców.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

II.1. Przy ocenie i wyborze podwykonawcy jako istotne kryterium należy przyjąć posiadanie przez firmę wdrożonego i certyfikowanego przez jednostkę akredytowaną systemu zarządzania BHP.
II.2. Prace wykonywane przez podwykonawcę prowadzone muszą być w oparciu o umowę handlową i umowę techniczną.
II.3. Dla zapewnienia właściwej współpracy pomiędzy GPI a podwykonawcą w zakresie BHP umowa techniczna musi określać:
– zasady kierowania , nadzoru i kontroli nad prowadzonymi robotami ze strony GPI i podwykonawcy,
– organizację pracy, zasady koordynacji robót oraz zasady podziału obowiązków między GPI a podwykonawcą, w szczególności wynikających z przepisów BHP oraz Prawa geologicznego i górniczego,
– schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób kierownictwa i nadzoru GPI i podwykonawcy,
– częstotliwość kontroli robót ze strony GPI przez uwzględnione w schemacie organizacyjnym osoby kierownictwa i nadzoru, z kontroli tych sporządzone będą notatki służbowe przekazywane podwykonawcy.
II.4.  GPI powinno egzekwować od podwykonawcy realizację treści zawartych w umowach, porozumieniach, notatkach w zakresie BHP.
II.5. Podwykonawca jest zobowiązany realizować polecenia kierownictwa i nadzoru GPI w dotyczące niezgodności w zakresie BHP.
II.6. W przypadku zaistnienia wypadków przy pracy lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych przy prowadzeniu prac na rzecz GPI, podwykonawca zobowiązany jest zawiadomić o zdarzeniu służbę BHP GPI i udzielić niezbędnych informacji. Zdarzenia te muszą być rejestrowane.
II.7. Podwykonawca zobowiązany jest przestrzegać zarządzeń (instrukcji) w sprawie zasad prowadzenia prac i wykonywania czynności przez obce podmioty gospodarcze obowiązującego w ruchu zakładu górniczego, na terenie którego prowadzona jest usługa.
II.8. Podwykonawca ma obowiązek zapoznania się Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania GPI Sp. z o.o. zamieszczoną na stronie internetowej gpi.rybnik.pl w zakładce Zintegrowany System Zarządzania.
II.9. Podwykonawca ma obowiązek identyfikowania zagrożeń oraz opracowywania dla swoich pracowników oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

III.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

III.1. Obowiązkiem osób kierownictwa i dozoru ruchu jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji za podpisem.
III.2. Przedstawiciel podwykonawcy zobowiązany jest zapoznać się z niniejsza instrukcją przed podpisaniem umowy handlowej i technicznej oraz podpisać stosowne oświadczenie
III.3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszej instrukcji sprawuje Dyrektor GPI Sp. z o.o.