REGULAMIN ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

REGULAMIN ZGŁASZANIA PRZYPADKÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH ORAZ OCHRONY OSÓB DOKONUJĄCYCH ZGŁOSZEŃ GÓRNICZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA INWESTYCYJNEGO SP. Z O.O. w RYBNIKU

Na podstawie Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

I. Przepisy wstępne

§ 1.
Regulamin zgłoszeń wewnętrznych – zwany dalej Regulaminem określa wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, przez które należy rozumieć podjęte przez Dyrektora działania w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia.
§ 2.
1. Zobowiązanymi do stosowania się do niniejszego Regulaminu są wszyscy pracownicy Górniczego Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o. ( dalej GPI Sp. z o.o.)
2. Dyrektor zobowiązany jest zapoznać pracownika z treścią Regulaminu przed dopuszczeniem go do pracy.
§ 3.
1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Działanie następcze – działanie podjęte przez Dyrektora w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącego przedmiotem zgłoszenia,
2) Działanie odwetowe – bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego, wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu,
3) Informacja o naruszeniu prawa – informacja, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w GPI Sp. z o.o. lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa,
4) Informacja zwrotna – przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań,
5) Pracodawca – Górnicze Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o., za którą czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor,
6) Pracownik – pracownik GPI Sp. z o.o.
7) Zgłoszenie – zgłoszenie wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące naruszenia prawa,
8) Zgłoszenie wewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa pracodawcy
9) Zgłoszenie zewnętrzne – przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu / organom ścigania,
10) Zgłaszający – osoba dokonująca zgłoszenia naruszenia prawa
11) Pełnomocnik ds. zgłoszeń – pracownik upoważniony przez Dyrektora do przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych obejmujących weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym,
12) Regulamin – niniejszy dokument dotyczący przyjmowania zgłoszeń, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.

II. Zgłoszenia naruszeń
§ 4.
Naruszeniem prawa, które podlega zgłoszeniu na podstawie Regulaminu jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące w szczególności:
1. zamówień publicznych,
2. ochrony prywatności i danych osobowych,
3. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych,
4. usług, produktów i rynków finansowych,
5. zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
6. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami,
7. bezpieczeństwa transportu,
8. ochrony środowiska,
9. interesów finansowych Unii Europejskiej,
10. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
§ 5.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 w celu skutecznego podjęcia działań następczych oraz przekazania informacji o podjętych działaniach następczych zgłoszenia wewnętrzne powinny umożliwiać identyfikację zgłaszającego.
2. Dopuszcza się przyjmowanie zgłoszeń anonimowych.
§ 6.
1. Zgłoszenie wewnętrzne może być dokonane ustnie, w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. Zgłoszenie w postaci papierowej może być dokonane poprzez skierowanie zgłoszenia na adres: Górnicze Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o., ul. Reymonta 40, 44-200 Rybnik.
3. Zgłoszenie w postaci elektronicznej może być dokonane poprzez skierowanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: sygnalista@gpi.rybnik.pl
4. Zgłoszenie ustne może być dokonane:
1) Telefonicznie pod nr 32 42 23562 wewn. 34
2) Na wniosek zgłaszającego – podczas bezpośredniego spotkania zorganizowanego w siedzibie GPI Sp. z o.o. w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku.
5. W celu umożliwienia przekazania informacji o podjętych działaniach następczych zgłaszający podaje w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, zwane dalej „adresami do kontaktu”. Brak adresu korespondencyjnego lub brak adresu poczty elektronicznej w zgłoszeniu nie wpływa na konieczność podjęcia działań następczych.
6. Pełnomocnik ds. zgłoszeń potwierdza przyjęcie zgłoszenia na adres do kontaktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, o ile zgłaszający wskazał adres do kontaktu.
7. Przy procedowaniu zgłoszeń podejmowane są środki w celu:
1) Uniemożliwienia uzyskania dostępu do informacji objętej zgłoszeniem wewnętrznym nieupoważnionym osobom,
2) Zapewnienia ochrony tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.
8. Ochrona tożsamości, o której mowa w ust.7 pkt. 2 obejmuje informacje, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie.
9. Przyjęte środki komunikacji na potrzeby zgłoszeń wewnętrznych:
a. są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności GPI Sp. z o.o.
b. zapewniają poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed odczytaniem przez osoby nieuprawnione.

III. Pełnomocnik ds. zgłoszeń
§ 7.
1. Dyrektor wyznacza Pełnomocnika ds. zgłoszeń udzielając pisemnego upoważnienia osobie lub osobom spośród pracowników GPI Sp. z o.o. do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, dokonywania ich wstępnej weryfikacji, podejmowania działań następczych oraz związanego z tym przetwarzania danych osobowych.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń, o którym mowa w ust. 1 jest obowiązany do zachowania tajemnicy.
3. W przypadku gdy zgłoszenie wewnętrzne zostało przyjęte przez pracownika GPI
Sp. z o.o. nie posiadającego upoważnienia, pracownik ten jest obowiązany do:
1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia lub osoby, której dotyczy zgłoszenie,
2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego, bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu.
§ 8.
1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych,
2. Administratorem danych zgromadzonych w rejestrze jest Dyrektor
3. Wpisu do rejestru zgłoszeń wewnętrznych dokonuje się na podstawie zgłoszenia wewnętrznego,
4. W rejestrze zgłoszeń wewnętrznych gromadzone są dane obejmujące:
1) kolejny numer sprawy,
2) zwięzły opis przedmiotu naruszenia,
3) datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego,
4) informację o podjętych działaniach następczych,
5) datę zakończenia sprawy.
5. Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia.
6. Wzór rejestru zgłoszeń wewnętrznych określa załącznik do Regulaminu.

IV. Działania następcze i informacja zwrotna
§ 9.
1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń podejmuje działania następcze poprzez:
1) weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i ocenę prawdziwości zarzutów zawartych
w tym zgłoszeniu,
2) występowanie do organów GPI Sp. o.o. z wnioskami dotyczącymi podjęcia działań zmierzających do usunięcia uchybień wskazanych w zgłoszeniu,
3) złożenie do właściwego organu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bądź możliwości jego popełnienia w każdym przypadku, gdy naruszenie, którego dotyczy zgłoszenie wypełnia znamiona czynu zabronionego.
2. Pełnomocnik ds. zgłoszeń uprawniony jest do wystąpienia do zgłaszającego,
z wykorzystaniem adresu do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w jego posiadaniu. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, pełnomocnik ds. zgłoszeń odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji.
3. Pełnomocnik ds. zgłoszeń nie podejmuje działań następczych w przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy sprawy, która była już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia, a w ponownych zgłoszeniu nie zawarto istotnych, nowych informacji na temat naruszeń w stosunku do wcześniejszego zgłoszenia wewnętrznego. Adnotację o tym zamieszcza się w rejestrze zgłoszeń.
§ 10.
1. Pełnomocnik ds. zgłoszeń przekazuje zgłaszającemu, na adres do kontaktu, informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
2. Informacja zwrotna obejmuje w szczególności informację o stwierdzeniu bądź braku stwierdzenia wystąpienia naruszenia prawa i ewentualnych środkach, które zostały lub zostaną zastosowane w reakcji na stwierdzone naruszenia prawa.
§ 11.
1. Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe.
2. Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem, że zgłaszający miał uzasadnione podstawy by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.
3. Dokonanie zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności
w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

V. Zgłoszenie zewnętrzne
§ 12.
1. Zgłaszający może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego.
2. Zgłoszenie dokonane do organu publicznego lub organów ścigania z pominięciem procedury określonej w regulaminie zgłoszeń wewnętrznych, nie skutkuje pozbawieniem zgłaszającego ochrony

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 17.12.2023r.